Όροι χρήσης

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το διαδικτυακό τόπο www.notospharmaplus.gr (εφεξής «notospharmaplus.gr») διαχειρίζεται η ατομική επιχείρηση – φαρμακείο «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151237903000, με έδρα στην Αργυρούπολη Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου, αρ.18, με Α.Φ.Μ. 079278136, Υποκατάστημα Λεωφόρου Βουλιαγμένης, αρ.54, Τ.Κ. 16673, Βούλα Αττικής, τηλ. 2109689917 και e-mail: info@notospharmaplus.gr (εφεξής «Διαχειριστής»). Ο Διαχειριστής αποτελεί ανεξάρτητη, αυτοτελή επιχείρηση, η οποία εντάσσεται στο δίκτυο φαρμακείων της εταιρείας PHARMAPLUS A.E.

H πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) που λειτουργεί εντός αυτής και όλων των υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτών (εφεξής «Υπηρεσίες») τελούν υπό την αποκλειστική διαχείριση του Διαχειριστή και υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι Χρήσης»). Για τη χρήση των παρεχομένων Υπηρεσιών προαπαιτείται η συμφωνία στο σύνολο των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Για το λόγο αυτό συνιστάται ο έλεγχος της παρούσας σελίδας εκ μέρους των χρηστών κατά διαστήματα ώστε να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης. Η χρήση του notospharmaplus.gr από τον χρήστη μετά την ενημέρωση του για τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης, συνεπάγεται την αποδοχή τους. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσης, καλείστε να μην κάνετε χρήση του notospharmaplus.gr.

Η πρόσβαση στο notospharmaplus.gr επιτρέπεται καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του, διατηρώντας όμως ο Διαχειριστής το δικαίωμα να αποσύρει ή να διακόψει την παροχή των Υπηρεσιών, χωρίς προηγουμένη ενημέρωση οποτεδήποτε. Ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στο σύνολο ή μέρος των Υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.

Ο Διαχειριστής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του notospharmaplus.gr θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν προκύπτει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση του Διαχειριστή σχετική με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του notospharmaplus.gr. Οι χρήστες του notospharmaplus.gr αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους του Διαχειριστή του συνόλου του περιεχομένου του και των υπηρεσιών του. Επιπλέον, ο Διαχειριστής δεν παρέχει εγγύηση ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του notospharmaplus.gr από χρήστες δεν θα προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.

Η χρήση του notospharmaplus.gr από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη και το περιεχόμενό του δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια. Η αξιολόγηση του περιεχομένου εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του. Επισημαίνεται στους χρήστες ότι στο notospharmaplus.gr υπάρχουν «σύνδεσμοι» (hyperlinks ή banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, των οποίων τη διαχείριση δεν έχει ο Διαχειριστής και δεν ασκεί κανένα έλεγχο επί των εκ μέρους τους παρεχομένων υπηρεσιών και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν. Η χρήση των ανωτέρω συνδέσμων υπόκειται αποκλειστικά στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους οφείλουν να ενημερώνονται οι χρήστες. Ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν στους χρήστες από την χρήση τους. Η σύνδεση με τους ανωτέρω συνδέσμους πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη του χρήστη.

Οι χρήστες του notospharmaplus.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες του notospharmaplus.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το notospharmaplus.gr. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατοχή και συντήρηση των τηλεφωνικών συνδέσεων, υπολογιστών και του εν γένει εξοπλισμού ο οποίος είναι απαραίτητος για την χρήση των Υπηρεσιών του notospharmaplus.gr καθώς και για την ανάληψη του κόστους λειτουργίας του εν λόγω εξοπλισμού.

Άτομα με προβλήματα υγείας υποχρεούνται να έχουν συμβουλευτεί γιατρό πριν τη λήψη οποιουδήποτε προϊόντος φιλοξενείται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί δεδομένα που αφορούν τις οδηγίες χρήσης και τα συστατικά των προϊόντων βάσει των πληροφοριών που της έχουν παρασχεθεί από τις εκάστοτε εταιρείες και δεν παρεμβαίνει σε αυτά τροποποιητικά με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλόγιστης χρήσης/χορήγησης οποιουδήποτε προϊόντος, η οποία ενδέχεται είτε να προκαλέσει είτε να επιδεινώσει πρόβλημα υγείας στο χρήστη.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΗΜΑΤΑ

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Το notospharmaplus.gr και το περιεχόμενό του (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία η οποία ανήκει στο Διαχειριστή ή για την οποία έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης στον Διαχειριστή και αποτελεί αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου.

Το περιεχόμενο του notospharmaplus.gr δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εμπορικού σήματος/διακριτικού γνωρίσματος εμφανίζεται σε αυτό χωρίς την έγγραφη άδεια του Διαχειριστή ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα σχετικά εμπορικά σήματα/διακριτικά γνωρίσματα. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο pharmaplus.gr και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας του Διαχειριστή ή τρίτων. Η χρήση τους, απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από τον Διαχειριστή ή τον τρίτο δικαιούχο, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στους ισχύοντες Όρους Χρήσης.

Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στo notospharmaplus.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στον Διαχειριστή μέσω του notospharmaplus.gr, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη. Ιδιοκτησία του Διαχειριστή συνιστά, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, ό,τι μεταφέρεται ή αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του notospharmaplus.gr. Ο Διαχειριστής δύναται να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για τις εμπορικές του δραστηριότητες.

3. ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Δεδομένης της διεθνοποιημένης φύσης του διαδικτύου και του όγκου του, οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στο pharmaplus.gr ή την χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως συνδρομής αμέλειας, δεν γεννούν ευθύνη του Διαχειριστής, ή των στελεχών του, ή των εργαζομένων ή των συνεργατών του ή οποιονδήποτε αντιπροσώπων του. Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

Ο Διαχειριστής δεν φέρει ευθύνη για ζημίες και έξοδα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση του notospharmaplus.gr ή την αδυναμία χρήσης του, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή σε σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία ή βλάβη ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που έχει χρησιμοποιηθεί από τον χρήστη για την πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του περιεχομένου του, ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, παρέχονται στους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος "ως έχουν". Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του notospharmaplus.gr και η ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών. Ο Διαχειριστής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσεως σχετικές με τη λειτουργία ή τη χρήση του notospharmaplus.gr, ούτε για τυχόν ζημία, οποιουδήποτε είδους, η οποία προκλήθηκε είτε από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου είτε από τρίτους.

Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους υποχρέωση αποζημίωσης για αξίωση που σχετίζεται με το περιεχόμενο του notospharmaplus.gr, ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια συναντάται στο περιεχόμενο του.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ/ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Με την ολοκλήρωση της πρώτης παραγγελίας του χρήστη στο notospharmaplus.gr, αυτόματα ανοίγεται λογαριασμός όπου συλλέγονται οι πόντοι των παραγγελιών του, με σημείο αναφοράς το email του χρήστη, και ο χρήστης λαμβάνει σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Για την εγγραφή του χρήστη στις Υπηρεσίες του notospharmaplus.gr (με την καταχώρηση των στοιχείων του στην φόρμα παραγγελίας) όπου και εφ’ όσον απαιτείται, ο χρήστης συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το notospharmaplus.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/Yπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το notospharmaplus.gr, θα καταχωρηθεί ο προσωπικός κωδικός (password) πρόσβασης που ο ίδιος θα έχει ορίσει και θα έχει συνταχθεί αυτόματα το όνομα χρήσης (username). Για λόγους μη απώλειας των πόντων της κάθε παραγγελίας του χρήστη, ενδέχεται ο λογαριασμός αυτού να ανοιχθεί από τους διαχειριστές του notospharmaplus.gr εφόσον λόγω τεχνικού προβλήματος δεν ανοιχθεί ο λογαριασμός αυτόματα. Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account) και ευθύνονται αποκλειστικά για την σωστή χρήση του λογαριασμού τους ενώ ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τον Διαχειριστή για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

5. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

Η χρήση των Υπηρεσιών του notospharmaplus.gr προϋποθέτει τη συμφωνία των χρηστών στους ακόλουθους κανόνες συμπεριφοράς:  

 1. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του notospharmaplus.gr. Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Ο Διαχειριστής δεν είναι δυνατόν, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες του στις Υπηρεσίες του notospharmaplus.gr, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.
 2. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το notospharmaplus.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου που αναρτάται, παρόλα αυτά το notospharmaplus.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα, χωρίς να υποχρεούται, για την αποκλειστική επιλογή άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του notospharmaplus.gr. Επίσης, ο Διαχειριστής και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο που αναρτάται στο notospharmaplus.gr και παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 3. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Ειδικότερα δε ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο των πληροφοριών που αναρτώνται στο notospharmaplus.gr, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο notospharmaplus.gr.
 4. Ο χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά την κείμενη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.
 5. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες του notospharmaplus.gr ενδέχεται να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο Διαχειριστής για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις Υπηρεσίες του notospharmaplus.gr. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί βλάβη σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.
 6. Εφόσον μέσω του notospharmaplus.gr είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο Διαδίκτυο, θα πρέπει να ακολουθείται ο κώδικας συμπεριφοράς χρηστών INTERNET (NETIQUETTE) και απαγορεύεται η εκ μέρους των χρηστών υιοθέτηση αθέμιτων πρακτικών.
 7. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των χρηστών με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία, ο Διαχειριστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια όπως σε απαγόρευση πρόσβασής τους σε όλες ή τμήμα των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και σε διαγραφή, μετακίνηση, επεξεργασία των μηνυμάτων.
 8. Δεν επιτρέπεται κατά τη χρήση των Υπηρεσιών του notospharmaplus.gr:

Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα, προκαλεί βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου. Η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

Η ψευδής δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, επίσης η αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των Υπηρεσιών του notospharmaplus.gr.

Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης καθώς και η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.

Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Η παρεμβολή στις υπηρεσίες ή η διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις Υπηρεσίες του notospharmaplus.gr, ή η μη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις, διαδικασίες και κανόνες χρήσης των δικτύων αυτών. Η παραβίαση οποιασδήποτε εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας που αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε Υπηρεσία του notospharmaplus.gr.

Ο χρήστης του notospharmaplus.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον Διαχειριστή για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του notospharmaplus.gr.

6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ - ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο notospharmaplus.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

Ο χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο notospharmaplus.gr, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες θα πρέπει να αποστείλει σχετική αίτηση και να λάβει ρητή άδεια από τον Διαχειριστή. Δεν επιτρέπεται η χρήση των Υπηρεσιών του notospharmaplus.gr για εμπορική άγρα πελατών από χρήστες του notospharmaplus.gr για χρήση άλλων υπηρεσιών χωρίς να έχει προηγηθεί ειδική άδεια από τον Διαχειριστή.

Ο χρήστης που κάνει χρήση των Υπηρεσιών του notospharmaplus.gr για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στον Διαχειριστή, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των Υπηρεσιών του notospharmaplus.gr, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το notospharmaplus.gr στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση των Υπηρεσιών του notospharmaplus.gr, αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

8. ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ E-SHOP

8.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διαθέτουμε τέσσερις τρόπους με τους οποίους μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας ηλεκτρονικά:

 1. Με τη δημιουργία λογαριασμού έτσι ώστε να μη συμπληρώνετε τα στοιχεία σας κάθε φορά που αγοράζετε από το notospharmaplus.gr
 2. Χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για να γίνει η πληρωμή και η αποστολή της παραγγελίας σας
 3. Με σύνδεση μέσω Facebook
 4. Τηλεφωνικά καλώντας στο 210-8951638

Πατώντας το κουμπί ολοκλήρωσης παραγγελίας συνεπάγεται από μέρους σας η υποχρέωση πληρωμής. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, θα λάβετε ένα αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail που μας έχετε δώσει στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά ο αριθμός της παραγγελίας καθώς και ο τρόπος πληρωμής. Επίσης θα αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας, τα στοιχεία αποστολής, τα προϊόντα μαζί με τις περιγραφές τους, τα τεμάχια καθώς και οι αρχικές και τελικές τιμές. Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με τους εξής τρόπους:

 1. Αντικαταβολή Μετρητοίς: Τα προϊόντα αποστέλλονται με courier και εσείς πληρώνετε το αντίτιμο κατά την παραλαβή. Υπάρχει επιπλέον χρέωση αντικαταβολής ύψους €1,50 ανεξάρτητα από τον τόπο παράδοσης. Για παραγγελίες άνω των €39,00 δεν χρεώνονται έξοδα αντικαταβολής.
 2. Πιστωτική / Χρεωστική Κάρτα

Οι κάρτες που υποστηρίζονται είναι οι εξής:

 1. Visa και Mastercard πιστωτικές κάρτες όλων των τραπεζών
 2. Visa χρεωστικές κάρτες όλων των τραπεζών
 3. Maestro χρεωστικές κάρτες
 4. Visa και Mastercard προπληρωμένες κάρτες όλων των τραπεζών

Για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, αυτές γίνονται μέσα από το σύστημα ασφαλείας της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο βασίζεται στη διεθνή εταιρεία προστασίας συναλλαγών SSL encryption με 2048-bitμέγεθος κλειδιού, η οποία υποστηρίζει ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.  

3. Με τραπεζική κατάθεση

Μπορείς να επιλέξεις να κάνεις την κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμό εντός 3 εργάσιμων ημερών:

 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ: αρ. λογαριασμού 6036-010190-866 ΙΒΑΝ: GR23 0171 0360 0060 3601 0190 866 - BIC/SWIFT: PIRBGRAA
 • EUROBANK: αρ. λογαριασμού: 0026.0305.04.0200652519 IBAN: GR12 0260 3050 0000 4020 0652 519 - BIC/SWIFT: ERBKGRAA
 • ALPHA BANK: αρ. λογαριασμού: 136 00 2002 008779 IBAN: GR76 0140 1360 1360 0200 2008 779

Θα ήταν πολύ χρήσιμο κατά την κατάθεση στην ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ να βάλεις το ονοματεπώνυμό σου και τον αριθμό της παραγγελίας σου. Μετά την κατάθεση και για να μας βοηθήσεις στην άμεση εκτέλεση της παραγγελίας σου, στείλε μας το αποδεικτικό της κατάθεσης στο mail info@notospharmaplus.gr.

Σημείωση:

 • Τα τυχόν έξοδα της συναλλαγής δεν αφορούν δικές μας χρεώσεις και επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη
 • Για να αποφύγεις επιπλέον χρεώσεις κατέθεσε το χρηματικό ποσό απ’ ευθείας σε μία από τις συνεργαζόμενες τράπεζες (Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank)
 • Για τις παραγγελίες με προορισμό την Κύπρο και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τρόποι πληρωμής είναι Πιστωτική κάρτα (Visa, Mastercard, Maestro) και τραπεζική κατάθεση σε ένα από τους ανωτέρω τραπεζικούς λογαριασμούς.

  8.2  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μόλις είναι έτοιμη η παραγγελία σας προς αποστολή θα σας σταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα σας ενημερώνει ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη να την παραλάβει η εταιρεία ταχυμεταφορών. Από εκεί και πέρα μέσα από το link www.taxydromiki.gr/Tracktrace.aspx πληκτρολογώντας τον αριθμό της παραγγελίας σας θα μπορείτε να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για την πορεία της παραγγελίας σας. Πριν σας παραδοθεί η παραγγελία εάν βρίσκεστε σε δυσπρόσιτο προορισμό θα επικοινωνήσει μαζί σας η εταιρεία ταχυμεταφορών τηλεφωνικά ή με sms για την ακριβή μέρα παράδοσης της παραγγελίας σας.

8.3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τρόπος αποστολής

Η αποστολή των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας «Γενική Ταχυδρομική Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ταχυμεταφορών» ή άλλης εταιρείας ταχυμεταφορών – courier services επιλογής του Διαχειριστή.

Ο Διαχειριστής δεν αποστέλλει προϊόντα σε ταχυδρομική θυρίδα και δεν παραδίδει προϊόντα σε ανηλίκους ή σε άτομα υπό κηδεμονία χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

Σε περίπτωση που η αγορά έγινε μέσω πιστωτικής κάρτας, για τη διασφάλιση του κατόχου της,  η παράδοση των προϊόντων γίνεται μόνο στον πελάτη, ο οποίος θα πρέπει να παραλάβει την παραγγελία του αυτοπροσώπως επιδεικνύοντας την πρωτότυπη ταυτότητα ή το διαβατήριο και την πιστωτική του κάρτα. Η παραλαβή από τρίτο πρόσωπο μπορεί να γίνει με γραπτή εξουσιοδότηση, ενώ ο εξουσιοδοτούμενος θα πρέπει κατά την παραλαβή να επιδείξει τα ως άνω έγγραφα, ώστε να ολοκληρωθεί η παραγγελία.

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις από τις 09:00 πμ μέχρι τις 17:30 μμ. Πραγματοποιούνται και παραδόσεις στη Κύπρο καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σχετικά με τους τρόπους παραγγελίας και αποστολής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-8951638 ή ηλεκτρονικά στο info@notospharmaplus.gr

Έξοδα αποστολής

Για παραγγελίες από €39 και πάνω η αποστολή της παραγγελίας γίνεται δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Για παραγγελίες κάτω από €39 η χρέωση είναι € 2,50 για όλη την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, εάν τα παραδοτέα προϊόντα υπερβαίνουν τα 6 kg βάρους, υπάρχει επιβάρυνση χρέωση €1,00/kg για κάθε επιπλέον κιλό.

Για την Κύπρο, Βουλγαρία και Γερμανία η χρέωση ανέρχεται σε €22,00 ανά αποστολή μέχρι τα 2kg βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση ανέρχεται στα €3,00.

Χρόνος Παράδοσης

Η παράδοση των διαθέσιμων προϊόντων εντός Αττικής πραγματοποιείται εντός 2-4 εργάσιμων ημερών.

Για την υπόλοιπη Ελλάδα η παράδοση των διαθέσιμων προϊόντων πραγματοποιείται εντός 2-5 εργάσιμων ημερών.

Ο Διαχειριστής δεσμεύεται να αντικαταστήσει οποιοδήποτε προϊόν δεν παραδοθεί σε άριστη κατάσταση.

Καθυστέρηση Παραγγελίας

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε καθυστέρηση της παραγγελίας σας θα σας ενημερώσουμε είτε τηλεφωνικά είτε γραπτώς, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail). Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε να καλείτε το 210-8951638, ώστε να σας ενημερώσουμε για τον ακριβή χρόνο παράδοσής της.

Πιθανή καθυστέρηση στην παραγγελία σας μπορεί να οφείλεται σε:

 1. Λόγους ανωτέρας βίας ( πχ κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες)
 2. Ευθύνη του προμηθευτή (π.χ. ανάκληση προϊόντος, έλλειψη αποθέματος, καθυστέρηση παράδοσης)

9. ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο Διαχειριστής δεν παρέχει καμία μορφή εγγύησης ούτε για την ποιότητα, ούτε για την καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, ούτε εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των προϊόντων αυτών. Τέτοιες εγγυήσεις παρέχονται μόνο από τους κατασκευαστές και ο πελάτης  θα πρέπει να ενημερώνεται  γι’ αυτές από τις συσκευασίες των προϊόντων.

10. ΤΙΜΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΝΟΜΙΑ

Τιμές

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 23%, 13% και 6,50% ανάλογα με τη κατηγορία του προϊόντος. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας αλλά και κατά τη διάρκεια της πλοήγησης του στο notospharmaplus.gr, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για τις αρχικές και τελικές τιμές των προϊόντων καθώς και τα έξοδα αποστολής. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως ο πελάτης κατά την παραλαβή του προϊόντος καταβάλει το τίμημα  που αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος ενδέχεται να διαφέρουν από τις τιμές του φυσικού καταστήματος που διατηρεί ο Διαχειριστής στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, αρ.54, Τ.Κ. 16673, Βούλα Αττικής, καθώς και από τις τιμές άλλων φαρμακείων του δικτύου της PHARMAPLUS A.E.  Ο Διαχειριστής στην περίπτωση αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές από προϊόντα που αγοράστηκαν από το ως φυσικό του κατάστημα και στη συνέχεια διαπιστώθηκε η ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό κατάστημα και το αντίστροφο.

Λογαριασμός συλλογής πόντων

Το notospharmaplus.gr προσφέρει το άνοιγμα λογαριασμού, που ανταμείβει τις αγορές με δωρεάν προϊόντα και εκπτώσεις μέσα από ένα σύστημα συλλογής πόντων. Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης και χρονικό όριο για τη συμπλήρωση των πόντων. Επιβραβεύονται οι αγορές μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Το άνοιγμα του λογαριασμού πραγματοποιείται κατά την πρώτη ηλεκτρονική παραγγελία του χρήστη.

Με το σύστημα συλλογής πόντων, σε κάθε αγορά που κάνει ο χρήστης, κερδίζει πόντους (εξαιρούνται τα βρεφικά γάλατα και τα Pampers). Συγκεκριμένα για κάθε 1€ αγοράς κερδίζει 10 πόντους (1€=10 πόντοι).

Κάθε φορά που ο χρήστης πραγματοποιεί  μια συναλλαγή μέσα από το notospharmaplus.gr συμπληρώνοντας πάντα το ίδιο email (που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς), οι πόντοι που κερδίζει από τις αγορές υπολογίζονται αυτόματα και αποθηκεύονται στον μοναδικό αριθμό της κάρτας του.

Στην απόδειξη αναγράφεται κάθε φορά το σύνολο των πόντων που έχει αποκτήσει ο χρήστης από τις έως τότε αγορές του.

Ο χρήστης μπορεί να εξαργυρώσει κάθε 1000 πόντους για έκπτωση 1€ στην παραγγελία του. Οι 1000 πόντοι είναι ο ελάχιστος αριθμός πόντων που μπορεί να εξαργυρωθεί.

Εκπτωτικά Κουπόνια

Τα εκπτωτικά κουπόνια αξίας €5 και €10 μαζί με τον ΦΠΑ θα έχουν ημερομηνία λήξης, θα προσφέρονται δωρεάν σε χρήστες και θα αφορούν αγορές μόνο από το Online Φαρμακείο NotosPharmaplus.gr. Τα κουπόνια θα αφορούν είτε έκπτωση στο συνολικό ποσό είτε έκπτωση σε συγκεκριμένα προϊόντα.

11.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Για την καλύτερη δυνατή εξασφάλιση της ασφάλειας των συναλλαγών σας, η ηλεκτρονική πληρωμή γίνεται μέσω του συστήματος ασφαλείας της τράπεζας Πειραιώς (Πειραιώς Payenter). Στο εν λόγω σύστημα ασφάλειας η αποστολή και διεκπεραίωση κάθε πληρωμής γίνεται με απόλυτη ασφάλεια επικοινωνίας (SSL 128-bit). Επίσης, για την αποτροπή fraud / κακόβουλων συναλλαγών, λειτουργεί online σύστημα ανίχνευσης Fraud Detection & Prevention για την προστασία των εισπράξεων μέσω του διαδικτυακού ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Επιπλέον, όλες οι εισπράξεις διασφαλίζονται και με τις υπηρεσίες Πιστοποίησης Κατόχου Κάρτας Verified-by-Visa και MasterCardSecureCode (3D Secure), οι οποίες ελαχιστοποιούν τις αμφισβητήσεις από τους πελάτες μας.

12 ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Ο Διαχειριστής ευθύνεται ως πωλητής για τα πραγματικά ελαττώματα και τις ελλείψεις συνομολογημένων ιδιοτήτων των πωλούμενων προϊόντων κατά τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. Ευθύνεται ιδίως αν το πωλούμενο προϊόν δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει από αυτόν, αν δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης ή για τη χρήση για την οποία προορίζονται συνήθως πράγματα της ίδιας κατηγορίας ή αν δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που ο αγοραστής ευλόγως προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας. Στις περιπτώσεις αυτές δικαιούστε κατ’ επιλογήν σας: 1) να απαιτήσετε χωρίς επιβάρυνσή σας, τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2) να μειώσετε το τίμημα ή 3) να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα.

Δικαιούστε, επίσης, να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα με χρέωση του Διαχειριστή, εάν με υπαιτιότητα του Διαχειριστή πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ) ή προϊόντα κακής ποιότητας (καταστράφηκαν κατά τη μεταφορά, με κακή συσκευασία κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση, δύναστε είτε να μην αποδεχτείτε να παραλάβετε το προϊόν εξ αρχής είτε να ζητήσετε την επιστροφή του.

Δικαιούστε τέλος να υπαναχωρήσετε από την συναφθείσα σύμβαση πώλησης, δηλαδή να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την επιστροφή της αξίας τους, εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Σε αυτή τη περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο Διαχειριστής με τα έξοδα αποστολής.

Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από την συναφθείσα σύμβαση συμπληρώνοντας την φόρμα υπαναχώρησης που βρίσκεται παρακάτω. Παρακαλώ να μας τη στείλετε με e-mail στο info@notospharmaplus.gr

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών ή προκειμένου περί παραγγελίας στην οποία περιλαμβάνονται πολλά παραδιδόμενα χωριστά τεμάχια, του τελευταίου τεμαχίου ή προκειμένου περί προμήθειας αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή από πολλά τεμάχια, της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου ή τέλος προκειμένου περί σύμβασης τακτικής προμήθειας αγαθών για καθορισμένο χρονικό διάστημα του πρώτου αγαθού.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μία ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι: Φαρμακείο Αναστάσιος Λυμπερόπουλος, Υποκατάστημα Βουλιαγμένης 54, Βούλα, Τ.Κ. 16673, το οποίο έχει έδρα στην Αργυρούπολη Αττικής, 25ης Μαρτίου 18, 210 9689917, info@notospharmaplus.gr.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας notospharmaplus.gr να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε ηλεκτρονικώς το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Για λόγους υγιεινής και προστασίας της υγείας δεν γίνονται δεκτές υπαναχωρήσεις από πωλήσεις προϊόντων των οποίων η σφραγισμένη συσκευασία έχει παραβιαστεί μετά την παράδοση.

Σε κάθε περίπτωση, τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία εστάλησαν από το Διαχειριστή και παραλήφθηκαν από εσάς, πλήρη και χωρίς φθορές. Η συσκευασία τους θα πρέπει να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν σε άριστη κατάσταση (χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες) και με όλα τα έγγραφα της αποστολής (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής, κ.ο.κ).

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

Σημειώνεται ότι εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, οφείλετε να επιστρέψετε τα προϊόντα στoν ταχυμεταφορέα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ανακοινώσατε στον Διαχειριστή την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε, επιβαρυνόμενοι με το κόστος επιστροφής των αγαθών. Ευθύνεστε επίσης για κάθε μείωση της αξίας των επιστρεφόμενων αγαθών που επήλθε ως αποτέλεσμα διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

− Προς [επωνυμία Διαχειριστή, γεωγραφική διεύθυνση και, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου]:

− Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*)

πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

− Που παραγγέλθηκε(−αν) στις (*)/που παρελήφθη(−σαν) στις (*)

− Όνομα καταναλωτή(−ών)

− Διεύθυνση καταναλωτή(−ών)

− Υπογραφή καταναλωτή(−ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

− Ημερομηνία −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βάσει Νομοθεσίας δεν επιτρέπονται οι πωλήσεις φαρμάκων μέσω διαδικτύου.

13. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (PRIVACYPOLICY)

13.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο Διαχειριστής καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της, τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι χρήστες ωστόσο ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα.

Ο Διαχειριστής διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σύμφωνα με το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι όροι αυτοί ενδέχεται να αλλάζουν, οπότε οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να τους ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η ατομική επιχείρηση – φαρμακείο «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ», με έδρα στην Αργυρούπολη Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου, αρ.18, με Α.Φ.Μ. 079278136, Υποκατάστημα Λεωφόρου Βουλιαγμένης, αρ.54, Τ.Κ. 16673, Βούλα Αττικής, τηλ. 2109689917 και e-mail: info@notospharmaplus.gr. (ο «Διαχειριστής»). 

13.2 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Διαχειριστής συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

α) όταν ο χρήστης εγγράφεται στις Υπηρεσίες του,

β) όταν χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες του,

γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του και

δ) όταν ανοίγει λογαριασμό συλλογής πόντων στο notospharmaplus.gr

13.3 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για πέντε γενικούς λόγους:

 • την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις, 
 • τη συλλογή πόντων από αγορές μέσω του Online Φαρμακείου notospharmaplus.gr με το σύστημα συλλογής πόντων
 • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις Υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας
 • την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων, μέσω αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletter).
 • τη βελτίωση της χρήσης των παρεχομένων Yπηρεσιών και του περιεχομένου (userexperience –buyingexperience) της ιστοσελίδας. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από το Διαχειριστή ενδέχεται να είναι, κατά περίπτωση:

α) η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Διαχειριστή,

β) η εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία ο χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος,

γ) το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον του Διαχειριστή, εκτός εάν έναντι αυτού υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του χρήστη, που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

δ)  η συγκατάθεση του χρήστη

Ειδικά η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών για την αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο χρήστης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή του, ή εφόσον η ηλεκτρονική του διεύθυνση έχει συλλεχθεί νόμιμα στα πλαίσια προηγούμενης συναλλαγής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 Ν.3471/2006.

Ο Διαχειριστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του χρήστη, να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των προσφερομένων από αυτούς προϊόντων και σε επιχειρήσεις που κάνουν έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα.

13.4 ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • Δεδομένα ταυτότητας 
 • Δεδομένα επικοινωνίας 
 • Δεδομένα οικονομικά (στοιχεία κάρτας, τραπεζικός λογαριασμός, πιστωτικά υπόλοιπα κλπ.)
 • Δεδομένα καταναλωτικής συμπεριφοράς: καταναλωτικές προτιμήσεις με βάση τα προϊόντα αγορών, τη συχνότητα, τον τρόπο και τόπο αγοράς κτλ.
 • Δεδομένα σύνδεσης στο λογαριασμό σας (username, password)
 • Δεδομένα δημογραφικά (ηλικία, φύλο, τόπος διαμονής κλπ.)
 • Δεδομένα μέσω Cookies (βλ. παρακάτω)

13.5 ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Διαχειριστής δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (τρίτες χώρες).Ο Διαχειριστής δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός εάν:

 • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών τους δεδομένων.
 • Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον Διαχειριστή καθίσταται αναγκαία για την παροχή των Υπηρεσιών και την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον Διαχειριστή έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες της ιστοσελίδας κοινοποιούν στον Διαχειριστή μόνο στο βαθμό που τους επιτρέπεται από τον Διαχειριστή και που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς τον Διαχειριστή.
 • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

13.6 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς (διατηρείτε λογαριασμό, είστε δικαιούχοι του συστήματος συλλογής πόντων, κάνετε μία αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημά, λαμβάνετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό κλπ.) και στο βαθμό που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών που τα συλλέξαμε και τα επεξεργαζόμαστε, ή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσαν να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή υπάρχει κάποιος άλλος νόμιμος λόγος για τη διατήρησή του (π.χ. φορολογικοί λόγοι). Σε κάθε περίπτωση, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας (βλ. παρακάτω).

13.7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε χρήστης του notospharmaplus.gr έχει τα ακόλουθα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται και εξειδικεύονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων/ GDPR):

α) το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός του να ενημερωθεί για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά του δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και να λάβει περαιτέρω πληροφορίες επί αυτού,

β) το δικαίωμα διόρθωσης των τηρούμενων από τον Διαχειριστή προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης ή μεταγενέστερης μεταβολής τους,

γ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, υπό τους προβλεπόμενους στον νόμο όρους,

δ) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,

ε) το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων, υπό την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας,

στ) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του,

ζ) το δικαίωμα να ζητήσει τη διακοπή αποστολής ενημερωτικού υλικού (newsletter)

η) το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (οδ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628). Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr => Τα δικαιώματά μου => Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Μπορείτε να ασκείτε τα ως άνω δικαιώματα επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Διαχειριστή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): gdpr@notospharmaplus.gr Για τη διακοπή αποστολής ενημερωτικού υλικού (newsletter) έχετε επίσης τη δυνατότητα να επιλέξετε το σύνδεσμο «κατάργησης εγγραφής» (1-click unsubscribe), που βρίσκεται στο τέλος κάθε σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος.

13.8 IP ADDRESSES

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

13.9 COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται στον χρήστη όταν επισκέπτεται μια ιστοσελίδα μέσω υπολογιστή, κινητού ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής και αναγνωρίζουν τη συσκευή αυτή σε μελλοντικές επισκέψεις. Αυτά τα αρχεία επιτελούν διάφορες λειτουργίες. Μεταξύ άλλων θυμούνται τις προτιμήσεις και τις επιλογές του χρήστη, βοηθούν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας και επιτρέπουν την προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων και προσφορών στον εκάστοτε χρήστη. Τα cookies μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις κατηγορίες, κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

Απολύτως απαραίτητα Cookies

Αυτά τα αρχεία είναι απαραίτητα ώστε η ιστοσελίδα να μπορεί να παράσχει υπηρεσίες που ζητάει ο χρήστης, όπως το να θυμάται τα προϊόντα που έχει προσθέσει στο καλάθι αγορών του.

Cookies Απόδοσης

Τα cookies αυτής της κατηγορίας συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας από κάθε χρήστη. Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώνονται μαζί με τα δεδομένα άλλων χρηστών και βοηθούν στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, αυτή η κατηγορία cookies μας βοηθά να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες εντοπίζουν, περιηγούνται και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και μας υποδεικνύουν σημεία στα οποία υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, όπως η περιήγηση, η εμπειρία πώλησης και οι διαφημιστικές καμπάνιες. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτά τα cookies δεν περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες με βάση τις οποίες μπορεί να ταυτοποιηθεί ο χρήστης.

Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies θυμούνται επιλογές του χρήστη, όπως η γλώσσα ή παραμέτρους έρευνας όπως το μέγεθος, το χρώμα ή η γραμμή του προϊόντος. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στο χρήστη να απολαμβάνει κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα μας μία εμπειρία πιο συμβατή με τις επιλογές του και μας βοηθούν να κάνουμε τις επισκέψεις του πιο ευχάριστες. Οι πληροφορίες αυτές επίσης συγκεντρώνονται μαζί με πληροφορίες άλλων χρηστών σε μία ανώνυμη βάση με σκοπό να βοηθήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Cookies προσανατολισμού & Διαφημιστικά cookies

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης με σκοπό να δημιουργήσουν διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Θυμούνται τις σελίδες που έχει επισκεφθεί ο χρήστης και τις πληροφορίες που έχει μοιραστεί με τρίτους, όπως για παράδειγμα διαφημίσεις.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή ώστε να εμποδίζει την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή του χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του. Στον τομέα «βοήθεια» του φυλλομετρητή παρέχονται συνήθως λεπτομέρειες για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να διαχειριστεί την ρύθμιση των cookies.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ SKROUTZ ANALYTICS

To notospharmaplus.gr, για να μπορεί να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr.