13.2 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Διαχειριστής συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

α) όταν ο χρήστης εγγράφεται στις Υπηρεσίες του,

β) όταν χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες του,

γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του και

δ) όταν ανοίγει λογαριασμό συλλογής πόντων στο notospharmaplus.gr

13.3 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για πέντε γενικούς λόγους:

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από το Διαχειριστή ενδέχεται να είναι, κατά περίπτωση:

α) η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Διαχειριστή,

β) η εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία ο χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος,

γ) το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον του Διαχειριστή, εκτός εάν έναντι αυτού υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του χρήστη, που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

δ)  η συγκατάθεση του χρήστη

Ειδικά η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών για την αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο χρήστης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή του, ή εφόσον η ηλεκτρονική του διεύθυνση έχει συλλεχθεί νόμιμα στα πλαίσια προηγούμενης συναλλαγής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 Ν.3471/2006.

Ο Διαχειριστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του χρήστη, να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των προσφερομένων από αυτούς προϊόντων και σε επιχειρήσεις που κάνουν έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα.

13.4 ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

13.5 ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Διαχειριστής δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (τρίτες χώρες).Ο Διαχειριστής δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός εάν:

13.6 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς (διατηρείτε λογαριασμό, είστε δικαιούχοι του συστήματος συλλογής πόντων, κάνετε μία αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημά, λαμβάνετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό κλπ.) και στο βαθμό που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών που τα συλλέξαμε και τα επεξεργαζόμαστε, ή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσαν να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή υπάρχει κάποιος άλλος νόμιμος λόγος για τη διατήρησή του (π.χ. φορολογικοί λόγοι). Σε κάθε περίπτωση, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας (βλ. παρακάτω).

13.7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε χρήστης του notospharmaplus.gr έχει τα ακόλουθα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται και εξειδικεύονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων/ GDPR):

α) το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός του να ενημερωθεί για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά του δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και να λάβει περαιτέρω πληροφορίες επί αυτού,

β) το δικαίωμα διόρθωσης των τηρούμενων από τον Διαχειριστή προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης ή μεταγενέστερης μεταβολής τους,

γ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, υπό τους προβλεπόμενους στον νόμο όρους,

δ) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,

ε) το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων, υπό την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας,

στ) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του,

ζ) το δικαίωμα να ζητήσει τη διακοπή αποστολής ενημερωτικού υλικού (newsletter)

η) το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (οδ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628). Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr => Τα δικαιώματά μου => Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Μπορείτε να ασκείτε τα ως άνω δικαιώματα επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Διαχειριστή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): gdpr@notospharmaplus.gr Για τη διακοπή αποστολής ενημερωτικού υλικού (newsletter) έχετε επίσης τη δυνατότητα να επιλέξετε το σύνδεσμο «κατάργησης εγγραφής» (1-click unsubscribe), που βρίσκεται στο τέλος κάθε σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος.

13.8 IP ADDRESSES

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

13.9 COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται στον χρήστη όταν επισκέπτεται μια ιστοσελίδα μέσω υπολογιστή, κινητού ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής και αναγνωρίζουν τη συσκευή αυτή σε μελλοντικές επισκέψεις. Αυτά τα αρχεία επιτελούν διάφορες λειτουργίες. Μεταξύ άλλων θυμούνται τις προτιμήσεις και τις επιλογές του χρήστη, βοηθούν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας και επιτρέπουν την προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων και προσφορών στον εκάστοτε χρήστη. Τα cookies μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις κατηγορίες, κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

Απολύτως απαραίτητα Cookies

Αυτά τα αρχεία είναι απαραίτητα ώστε η ιστοσελίδα να μπορεί να παράσχει υπηρεσίες που ζητάει ο χρήστης, όπως το να θυμάται τα προϊόντα που έχει προσθέσει στο καλάθι αγορών του.

Cookies Απόδοσης

Τα cookies αυτής της κατηγορίας συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας από κάθε χρήστη. Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώνονται μαζί με τα δεδομένα άλλων χρηστών και βοηθούν στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, αυτή η κατηγορία cookies μας βοηθά να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες εντοπίζουν, περιηγούνται και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και μας υποδεικνύουν σημεία στα οποία υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, όπως η περιήγηση, η εμπειρία πώλησης και οι διαφημιστικές καμπάνιες. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτά τα cookies δεν περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες με βάση τις οποίες μπορεί να ταυτοποιηθεί ο χρήστης.

Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies θυμούνται επιλογές του χρήστη, όπως η γλώσσα ή παραμέτρους έρευνας όπως το μέγεθος, το χρώμα ή η γραμμή του προϊόντος. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στο χρήστη να απολαμβάνει κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα μας μία εμπειρία πιο συμβατή με τις επιλογές του και μας βοηθούν να κάνουμε τις επισκέψεις του πιο ευχάριστες. Οι πληροφορίες αυτές επίσης συγκεντρώνονται μαζί με πληροφορίες άλλων χρηστών σε μία ανώνυμη βάση με σκοπό να βοηθήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Cookies προσανατολισμού & Διαφημιστικά cookies

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης με σκοπό να δημιουργήσουν διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Θυμούνται τις σελίδες που έχει επισκεφθεί ο χρήστης και τις πληροφορίες που έχει μοιραστεί με τρίτους, όπως για παράδειγμα διαφημίσεις.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή ώστε να εμποδίζει την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή του χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του. Στον τομέα «βοήθεια» του φυλλομετρητή παρέχονται συνήθως λεπτομέρειες για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να διαχειριστεί την ρύθμιση των cookies.